Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. pololetí

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. Pololetí školního roku 2020/2021 a předávání vysvědčení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vycházet ze školního řádu a jeho dodatku (Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků) a bude zohledňovat specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.

K hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí bude použito klasifikace, a to tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace bude vycházet nejen ze zjištěné míry dosažení školních výstupů vycházejících ze školního vzdělávacího programu, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání. Takovými skutečnostmi jsou např.:

 • přístup žáka ke vzdělávání;
 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptibilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas na učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní a asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 • osobní portfolio žáka (pokud je vyučujícím zavedeno).

Předávání vysvědčení

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií Covid-19, která mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude v případě osobní přítomnosti žáků ve škole předán 28. 1. 2021. Pokud bude v tento den nadále trvat distanční výuka, bude žákům výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. V tomto případě budou žáci a jejich zákonní zástupci seznámeni s obsahem výpisu z vysvědčení písemnou formou ve školním informačním systému Bakaláři.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. pololetí (PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *