Žákovský parlament

Žákovský parlament sdružuje žáky 4. až 9. ročníků, kteří mají zájem o dění ve škole i mimo ni. Náplní schůzek je plánování a organizace akcí a projektů celoškolního charakteru, případně spolupráce s dalšími institucemi v okolí školy. Parlament si klade za cíl podporovat skrze své členy komunikaci napříč školou, podporovat spolupráci a pozitivní klima. Žáky vede k angažovanosti, odpovědnosti a prosociálnímu chování, rozvíjí komunikativní, argumentační a organizační schopnosti. V oblasti klíčových kompetencí rozvíjí především kompetenci občanskou, komunikativní, sociální, personální a též kompetence k řešení problémů.

Schůzky se konají jednou za 14 dní, případně dle potřeby konkrétního projektu.

Schůzka ŽP 18. 9. 2023

Schůzka ŽP 2. 10. 2023