Zápis do ZŠ

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se koná v dubnu (předběžný termín je stanoven na čtvrtek 8. 4. 2021 od 14:00 do 18:00 h)

Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou bližší informace a podrobnosti k zápisu upřesněny v návaznosti na případná krizová opatření vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zahájení povinné školní docházky se řídí § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup do školy.

Zákonný zástupce předkládá „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy“ a dítěti je přiděleno registrační číslo.

Žádost je třeba pečlivě vyplnit a spolu s rodným listem dítěte a OP rodičů předložit ke kontrole. V případě cizinců je nutné předložit pas a povolení k pobytu.

Zákonnému zástupci dítěte bude při zápisu sděleno registrační číslo, které slouží k oznámení o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ZŠ. Tuto informaci zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu na webu školy a v prosklené nástěnce u vstupu do školy.

Zveřejněním seznamu (registračních čísel) se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí je vždy předáváno osobně nebo zasíláno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad a nemusí vyplňovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Ke kladnému vyřízení žádosti je třeba vždy dvou doporučení (a to doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Žádost musí být předložena do 30. 4. 2020 ředitelce školy.
Další dotazy spojené s odkladem nebo předčasným nástupem dítěte do školy zodpoví ředitelka školy, zástupce ředitelky nebo paní učitelky u zápisu.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se nebude konat „Školička“, ve které měli předškoláci možnost seznámit se se školním prostředím, neplánujeme zatím ani „Den otevřených dveří“.
O informační schůzce, kterou bychom rádi uskutečnili v červnu 2021, budeme zákonné zástupce přijatých dětí informovat prostřednictvím emailu a webových stránek školy.

Dokumenty ke stažení

Kritéria pro přijímání (PDF)

Žádost o přijetí (PDF)

Žádost o odklad (PDF)

Spádové ulice (PDF)