Zápis do ZŠ pro školní rok 2023/24

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se koná ve středu 12. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

Zahájení povinné školní docházky se řídí § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup do školy.

Na školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít dvě první třídy o naplněnosti cca 25 žáků v každé třídě. Při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání postupujeme podle kritéria přijímání.

Před zápisem

Před konáním zápisu do 1. ročníku ZŠ je třeba uchazeče zapsat pomocí on-line registrace:

  1. Na webových stránkách školy www.zsdolakova.cz bude ve dnech 28. 3. – 11. 4. 2023 před zápisem zprovozněn banner (obrázek) „Online zápis do školy“ – zde vyplníte on-line Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Po vyplnění jej odešlete do systému školy. Pokud plánujete odklad povinné školní docházky, nezapomeňte ve formuláři zaškrtnout odklad.
  2. Vzápětí Vám na Vaši emailovou adresu, kterou uvedete v žádosti, přijde potvrzovací email o úspěšné registraci a link pro stažení Vaší Žádosti o přijetí.
  3. Poté si Žádost o přijetí vytisknete, případně doplníte údaje, které se týkají adresy ke korespondenci a MŠ, kterou dítě navštěvovalo, a podepíšete.
  4. Dále si v záložce Zápis – Dokumenty ke stažení (nebo po kliknutí na odkaz v potvrzovacím mailu) stáhněte a vytiskněte Zápisní list na školní rok 2023/2024, vyplňte jej a vytiskněte.
  5. S podepsanou žádostí, vyplněným zápisovým listem, rodným listem dítěte a OP rodičů pak přijdete s dítětem v den zápisu do školy. Cizinci předloží pas zákonného zástupce, pas dítěte, povolení k pobytu (doklad o strpění, vízum) a doklad o bydlišti v ČR nebo potvrzení o pobytu.

Uvažujete-li o odkladu, je třeba si do zápisu vyřídit tyto záležitosti:

  • doporučení odborného lékaře (např. pediatra, logopeda apod.) nebo klinického psychologa
  • doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně poradenské centrum)

V případě nemožnosti se zaregistrovat na webových stránkách školy nás prosím kontaktujte na tel. čísle 233 551 651 nebo 774 207 573.

Ve škole v den zápisu 12. 4. 2023

Odevzdáte všechny dokumenty – podepsaná žádost a zápisní list budou zkontrolovány podle rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu, u cizinců podle Vašeho pasu a pasu dítěte. Poté Vám bude přiděleno registrační číslo, které slouží k oznámení o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ZŠ. Dále proběhne zápis s Vaším dítětem.

Informaci o přijatých dětech zveřejní ředitelka školy do 30 dnů od ukončení zápisu na webu školy a na nástěnce u vstupu do školy. Zveřejněním seznamu (registračních čísel) se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí je vždy předáváno osobně nebo zasíláno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Den otevřených dveří, kdy si budete moci prohlédnout naši školu, je plánovaný na úterý 4. 4. 2023. Zároveň budete moci v tento den v době od 8.00 do 10.00 h během „Okénka do výuky“ nahlédnout do tříd.

Spádová oblast

Spádová oblast (PDF)

Vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol (PDF)

Kritéria pro přijímání (PDF)