Zápis do ZŠ

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k současné pandemické situaci ani letos nebude zápis dětí do 1. ročníku organizován obvyklým způsobem, realizována bude pouze formální část zápisu bezkontaktním způsobem.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti žáků elektronickou formou od 6. do 15. dubna 2021

Zahájení povinné školní docházky se řídí § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup do školy.


Průběh zápisu

Jak bude zápis probíhat?

 • na webových stránkách školy www.zsdolakova.cz kliknete na odkaz „ON-LINE ZÁPIS“ logo:

 • pečlivě vyplníte daný formulář a odešlete jej do systému školy. Formulář slouží jako žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 • na uvedený kontaktní email Vám přijde potvrzovací email s informací o dalším postupu.

V případě nemožnosti se zaregistrovat na webových stránkách školy, nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle 233 554 720.


Odklad

Uvažujete o odkladu povinné školní docházky? Je třeba si do zápisu vyřídit tyto záležitosti (nejpozději do konce dubna 2021):

 • doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa
 • doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně poradenské centrum)
 • v online registraci zaškrtnete „zájem o odklad“

Po potvrzovacím emailu, kde budete mít odkaz na vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, bude potřeba formulář vytisknout a podepsat.

Dále si stáhnete v odkazu Zápis dokument „Zápisní list“, který vyplníte a společně s žádostí a kopií rodného listu dítěte, popř. s rozhodnutím o odkladu z minulého školního roku, doručíte škole. Rodný list dítěte škola potřebuje pouze pro kontrolu uvedených dat, poté bude kopie rodného listu skartována.

V případě žádosti o odklad též vytisknete, podepíšete a s dvěma doporučeními, kopií rodného listu a Zápisním listem doručíte škole.

V případě cizinců je nutné předložit pas a povolení k pobytu – kontaktujte nás, prosím, na tel. čísle 233 554 720.


Doručení dokumentů

Možnosti doručení dokumentů (upřednostňujeme bezkontaktní doručení):

 • do datové schránky školy (xep27pq)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu je žádost neplatná)
 • poštou
 • vložení do schránky školy nadepsané ZÁPIS (u branky postranního vchodu) – v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS
 • osobní podání v kanceláři školy od 9.00 do 12.00 h – v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS

UPOZORNĚNÍ – POSÍLÁNÍ ŽÁDOSTI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Jednou z možností podání žádosti k základnímu vzdělávání je prostřednictvím datové schránky. Můžete využít datovou schránku registrovanou na zákonného zástupce dítěte jako fyzickou osobu (buď přímo soukromou datovou schránku zákonného zástupce dítěte nebo schránku právnické osoby registrovanou na zákonného zástupce dítěte jako statutární orgán – v detailu datové zprávy bude uvedeno za Vaším jménem „Oprávněná osoba“) nebo cizí datovou schránku, ale pouze po splnění následujícího:

PROSÍME, POZOR! Podle judikatury soudů lze zaslat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání z cizí datové schránky (např. zaměstnavatele) pouze, pokud je žádost o přijetí opatřena uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte, aby bylo možné jednoznačně identifikovat odesílatele – podatele žádosti.

Po odevzdání podepsané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání / o odklad škole Vám bude přiděleno registrační číslo, které slouží k oznámení o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ZŠ. Toto registrační číslo Vám škola zašle na Vámi uvedenou emailovou adresu s potvrzením doručení požadovaných dokumentů.

Podáním podepsané a řádně vyplněné písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a stanovených kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy a v prosklené nástěnce u vstupu do školy nejpozději do 30 dnů, a to nejmenovitě pod přiděleným registračním číslem.

Zveřejněním seznamu (registračních čísel) se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí je vždy předáváno osobně nebo zasíláno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

V případě zrušení mimořádných opatření proběhne setkání s přijatými dětmi (nejedná se o motivační část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy.

O informační schůzce, kterou bychom rádi uskutečnili v červnu 2021, budeme zákonné zástupce přijatých dětí informovat prostřednictvím emailu a webových stránek školy (pouze pokud bude možné ji za aktuálního epidemiologického stavu uskutečnit).


Virtuální prohlídka školy

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1171/vtour/tour.html


Dokumenty ke stažení

Zápisní list (PDF)

Kritéria pro přijímání (PDF)

Spádové ulice (PDF)