Výchovný poradce

Pro 1. stupeň – Mgr. Štěpánka Švarcová

Kontakt: stepanka.svarcova@dolakova.cz

Konzultační hodiny: po domluvě

Pro 2. stupeň – Mgr. Marie Hubálková

Kontakt: marie.hubalkova@dolakova.cz

Konzultační hodiny: po domluvě


Činnost výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně zajišťuje v rámci poradenství volby povolání organizaci přihlašování k dalšímu vzdělávání. V rámci vyučování předmětu volba povolání využíváme také nabídku prezentace jednotlivých středních škol a učilišť formou osobní prezentace nebo brožurek a nabídkových letáků, dnů otevřených dveří, ale také prostřednictvím jejich internetových stránek.  Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání. Žákům jsou k dispozici informační materiály o středním školství a trhu práce.

V oblasti pedagogicko-psychologické péče škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 8. Psycholožka PhDr. Martina Urbancová, navštěvuje školu dle potřeby po domluvě s výchovnou poradkyní.  Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci se žákem a provádí vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami učení a chování.

Na třídního učitele a výchovnou poradkyni se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat o pomoc a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči.

Spolupracujeme v této oblasti i s dalšími odborníky (PhDr.J.Los, PhDr.M.Středová, PhDr. V. Sýkorová, PhDr. I. Bernardová, PhDr. M. Bučková, PhDr. E. Hofírková, PhDr. V. Fořtová, Mgr. B. Valouchová, Mgr. D. Kaslová, Mgr. L. Hurníková).

Kompetence výchovné poradkyně

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Výchovná poradkyně se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění.

Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění.

1. Poradenská činnost

A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Metodická a informační činnost 

 • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.