Školská rada

Členové školské rady

Předseda školské rady: Mgr. Dana Herta Kvačková

Zástupce pedagogického sboru: Mgr. Mariana Králová

Zástupce rodičů: Monika Jeník Bačkovská, DiS.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajících státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.