Školní družina

Provoz ŠD

Provoz školní družiny: 6:30 – 17:00
Při děleném vyučování: 6:30 – 08:45
Ranní provoz: 6:30 – 7:45
(příchody dětí do 7:15)
Odpolední provoz: 11:40 – 17:00
Stanovené odchody dětí: 13:00 – 13:30
  15:00
  16:00 – poté kdykoliv

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Rodiče si při příchodu a vyzvedávání dětí ze ŠD zazvoní na zvonek ŠD, nahlásí jméno a třídu dítěte.

Na příchod svého dítěte čekají rodiče před budovou školy.

  • V době řízené činnosti od 13:30 do 15:00 nelze děti průběžně vyzvedávat.
  • Na telefonické a ústní žádosti o uvolnění dětí ze ŠD nebude brán zřetel.

O provozu ŠD během prázdnin a dnů ředitelského volna budou rodiče včas informováni.
 

Oddělení školní družiny pro školní rok 2022/2023

Vedoucí vychovatelka Marcela Hallová  
I. oddělení Denisa Hlavová 1.A
II. oddělení Marcela Hallová 2.B + 3.A + 4.B
III. oddělení Zuzana Řádová 2.A + 3.A + 4.B
IV. oddělení Zuzana Jílková 1.B
V. oddělení Denisa Valachovičová 3.B + 4.A + 4.B

 

Úplata v ŠD

Vážení rodiče,

na základě ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11, § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuji výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

 Školní družinu 350,-Kč měsíčně

Mgr. Věra Jakešová, ředitelka školy


Platby za školní družinu zasílejte na účet číslo:  2580790/0300

s variabilním symbolem 37941. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo „Družina“.

  • září – prosinec       1400,- Kč 
  • leden – červen       2100,- Kč