O škole

Virtuální prohlídka školy

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1171/vtour/tour.html


Tvořivá škola – základ života

Vážení rodiče, žáci a přátele školy, vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Dolákova.

Škola poskytuje vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ.

Prvořadou ambicí a snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Charakter práce má v dětech podporovat možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení.

Na co klademe důraz:

 • jsme školou rodinného typu (snaha o udržení nižšího počtu žáků ve třídách)
 • preferujeme individuální přístup k žákům
 • otevřenou komunikaci s rodiči a širokou veřejností
 • upřednostňujeme aktivní a tvořivé vyučování a činnostní, problémové a projektové metody
 • prohlubování komunikačních dovedností v cizím jazyce
 • využívání informačních a komunikačních technologií
 • zdravý životní styl, péče o své fyzické i duševní zdraví
 • schopnost estetického a kulturního prožitku
 • rozvoj vztahu k přírodě a její ochrana
 • spolupráce se školním psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem

Naše škola může dále nabídnout:

 • vyučování v odborných učebnách s víceúčelovým a funkčním zařízením (interaktivní tabule, PC učebna, cvičná kuchyňka, výtvarná dílna s keramickou pecí, atd.)
 • zrekonstruované tělocvičny
 • rozsáhlý sportovní areál včetně možnosti osvětlení (beach volejbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 2 softballové hřiště, běžecká dráha a doskočiště)
 • školní družinu pro žáky 1. – 5.4. ročníku s venkovními herními prvky
 • 4 venkovní učebny v atriu školy
 • množství volnočasových aktivit v rámci školního klubu a zájmové útvary
   

Vize školy: Moderní a zdravá škola rodinného typu, která v tvůrčí a bezpečné atmosféře podporuje v žácích přirozenou touhu po poznání, rozvíjí jejich potenciál a kvalitně je připravuje na jejich úspěšné budoucí směřování. To vše v souladu s morálními hodnotami a důrazem na osobní odpovědnost za svůj život, své zdraví a kvalitu životního prostředí.

Stručná charakteristika ŠVP Tvořivá škola – základ života

V současné době škola poskytuje ve všech ročnících vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ a plně odpovídá jejím prioritám a profilaci školy (79-01-C/01 Základní škola (RVP ZV) – Školní vzdělávací program). Všechny změny a revize RVP jsou do našeho školního vzdělávacího plánu postupně zapracovány.

Klademe důraz na individuální přístup k žákům, snažíme se o to, aby žáci ve škole tvořivě a smysluplně trávili i svůj volný čas. Škola v našem pojetí je rodinnou školou, je otevřena pro všechny děti a podporuje je k aktivnímu sebevzdělávání. Náš školní vzdělávací program reflektuje činnostní a tvořivé vyučování, akcentuje důležitost problémového a projektového vyučování. Do výuky zařazujeme takové formy a metody práce, které žáky motivují a pomáhají jim nalézt svůj styl učení. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Vedeme žáky k práci s informacemi a k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Na modernizaci a vybavování učeben se zaměřujeme průběžně.

I nadále je posílena výuka cizích jazyků. Prvořadý je i rozvoj kulturní a estetické výchovy a sportovních a zájmových činností. Projektové dny, exkurze, semináře, školní akce, adaptační pobyty, poznávací a ozdravně-pobytové zájezdy propojují výuku s běžným životem a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výsledky vzdělávání jsou průběžně prezentovány.

Rovněž spolupráce s externími partnery a poradenskými subjekty umožňuje žákům důkladnou přípravu na budoucí studium a rozšiřuje jejich studijní možnosti.

Výuka cizích jazyků a matematiky

Naše škola klade ve svém vzdělávacím programu důraz na výuku anglického jazyka. Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku. Od 7. ročníku je do rozvrhu zařazen německý jazyk v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.

V prvním ročníku probíhá výuka anglického jazyka v rozsahu 1 hodina týdně a v některých dalších ročnících je posílena využitím disponibilních hodin. Od šestého ročníku je angličtina vyučována v hodinové dotaci 4 hodiny týdně. V odpoledních hodinách probíhají v budově školy pro žáky 2. stupně placené kroužky angličtiny.

Žáci také mají již několik let možnost připravovat se na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge ESOL exams, neboť naše škola je od roku 2012 certifikovaným přípravným centrem. Výstupní úroveň angličtiny ze základní školy je dle MŠMT nastavena na A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a maturitní úroveň na B2. Někteří z našich žáků dosáhli v Cambridge Exams na úroveň B1 již v 8. ročníku a v 9. ročníku se připravují v rámci kroužku na zkoušku FCE, tedy „maturitní“ úroveň B2.

Více o jazykových zkouškách zde: https://www.zsdolakova.cz/projekty-a-souteze/anglictina-pripravne-centrum/

Ve školní knihovně si žáci mohou zapůjčit zjednodušenou četbu v angličtině na různých úrovních obtížnosti. V případě dostatečného zájmu organizujeme poznávací zájezdy do Velké Británie s ubytováním v hostitelských rodinách. Kromě konverzace s hostitelskou rodinou si žáci procvičí angličtinu i v běžných situacích při nákupu nebo při objednání jídla.

Matematiku na naší škole vyučujeme „klasicky“. Klademe ovšem důraz na vlastní poznatek dítěte, rozvoj jeho osobnosti a podporu přirozené touhy po vědění. Naší snahou je dávat dětem prostor, aby došly k řešení vlastní cestou a lépe rozuměly zákonitostem matematiky a souvislostem mezi nimi.