O škole

Virtuální prohlídka školy

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1171/vtour/tour.html


Tvořivá škola – základ života

Vážení rodiče, žáci a přátele školy, vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Dolákova.

Škola poskytuje vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ.

Prvořadou ambicí a snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Charakter práce má v dětech podporovat možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení.

Na co klademe důraz:

 • jsme školou rodinného typu (snaha o udržení nižšího počtu žáků ve třídách)
 • preferujeme individuální přístup k žákům
 • otevřenou komunikaci s rodiči a širokou veřejností
 • upřednostňujeme aktivní a tvořivé vyučování a činnostní, problémové a projektové metody
 • prohlubování komunikačních dovedností v cizím jazyce
 • využívání informačních a komunikačních technologií
 • zdravý životní styl, péče o své fyzické i duševní zdraví
 • schopnost estetického a kulturního prožitku
 • rozvoj vztahu k přírodě a její ochrana
 • spolupráce se školním psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem

Naše škola může dále nabídnout:

 • vyučování v odborných učebnách s víceúčelovým a funkčním zařízením (interaktivní tabule, PC učebna, cvičná kuchyňka, výtvarná dílna s keramickou pecí, atd.)
 • zrekonstruované tělocvičny
 • rozsáhlý sportovní areál včetně možnosti osvětlení (beach volejbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 2 softballové hřiště, běžecká dráha a doskočiště)
 • školní družinu pro žáky 1. – 5.4. ročníku s venkovními herními prvky
 • 4 venkovní učebny v atriu školy
 • množství volnočasových aktivit v rámci školního klubu a zájmové útvary
   

Vize školy: Moderní a zdravá škola rodinného typu, která v tvůrčí a bezpečné atmosféře podporuje v žácích přirozenou touhu po poznání, rozvíjí jejich potenciál a kvalitně je připravuje na jejich úspěšné budoucí směřování. To vše v souladu s morálními hodnotami a důrazem na osobní odpovědnost za svůj život, své zdraví a kvalitu životního prostředí.

Stručná charakteristika ŠVP Tvořivá škola – základ života

V současné době škola poskytuje ve všech ročnících vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola – základ života“, který byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ a plně odpovídá jejím prioritám a profilaci školy (79-01-C/01 Základní škola (RVP ZV) – Školní vzdělávací program). V průběhu školního roku došlo k  revizi školního vzdělávacího programu a k zapracování změn, které platí od školního roku 2013/2014. Volitelné předměty, nepovinné předměty nebo zájmové kroužky doplňují u školní vzdělávací plán školy tak, aby reflektovaly individuální potřeby žáků, jejich seberozvíjení a sebepoznání.

Klademe důraz na individuální přístup k žákům, snažíme se o to, aby žáci ve škole tvořivě a smysluplně trávili i svůj volný čas. Škola v našem pojetí je rodinnou školou, je otevřena pro všechny děti a podporuje je k aktivnímu sebevzdělávání. Náš školní vzdělávací program reflektuje činnostní a tvořivé vyučování, akcentuje důležitost problémového a projektového vyučování. Do výuky zařazujeme takové formy a metody práce, které žáky motivují a pomáhají jim nalézt svůj styl učení. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Vedeme žáky k práci s informacemi a k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů. Všechny učebny jsou  vybaveny interaktivními tabulemi. Na  modernizaci a vybavování učeben se zaměřujeme průběžně.

I nadále je posílena výuka cizích jazyků. Prvořadý je i rozvoj kulturní a estetické výchovy a sportovních a zájmových činností. Projektové dny, exkurze, semináře, školní akce, adaptační pobyty, poznávací a ozdravně-pobytové zájezdy propojují výuku s běžným životem a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výsledky vzdělávání jsou průběžně prezentovány.

Rovněž spolupráce s externími partnery a poradenskými subjekty umožňuje žákům důkladnou přípravu na budoucí studium a rozšiřuje jejich studijní možnosti.