Informace k nadcházející stávce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě obdržené informace od stávkového výboru naší školy o konečném počtu zaměstnanců, kteří se zapojí do celodenní výstražné stávky škol vyhlášené na pondělí 27. listopadu 2023, Vám sděluji, že základní škola Dolákova NEBUDE v pondělí 27. listopadu v provozu a zůstane kompletně uzavřena včetně školní jídelny a družiny, mateřská škola Dolákova BUDE tento den v provozu a poběží v obvyklém režimu.

Důvody pro zapojení ZŠ Dolákova do výstražné stávky jsou shrnuty zde:

V souvislosti s navrhovaným snížením tzv. PHmax (tj. maximálního počtu hodin, které se mohou na škole v jednom týdnu odučit) se naše škola dostává do situace, kdy budeme pravděpodobně nuceni omezit některé z inovativních přístupů k výuce, které jsme v nedávné době zavedli. Inovativní metody, jako např. tandemová výuka, dělení dětí do menších skupin na výuku jazyků či dalších předmětů, individualizace a diferenciace výuky, jsou klíčové pro kvalitní rozvoj a motivaci žáků k učení. Snížení PHmax a v důsledku toho i omezení využívání těchto přístupů vnímáme jako krok zpátky, který brzdí kreativní potenciál žáků a také naši snahu o neustálé zkvalitňování výuky.

Navrhované zvýšení počtu dětí ve třídě je dalším faktorem, který bude mít vážný dopad na výuku. Nižší individuální pozornost a péče pro každého žáka může znamenat nižší efektivitu výuky a omezené možnosti učitelů věnovat se individuálním potřebám každého žáka.

Ani s dalším navrhovaným opatřením, kterým je institucionalizace pozice asistenta pedagoga, nemůžeme souhlasit. V důsledku totiž znamená snížení počtu asistentů ve školách. To zákonitě vyústí v omezení možností poskytovat individuální podporu všem dětem. Každý žák je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Snížení počtu asistentů pedagoga ve škole může znamenat, že někteří žáci nebudou moci dostávat potřebnou podporu a péči a nebude možné je rozvíjet s ohledem na jejich potenciál. Kritický úbytek kapacit pro práci s talentovanými dětmi a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je tak alarmujícím aspektem, který bychom rozhodně neměli podceňovat. Kvalitní edukace těchto skupin žáků vyžaduje specifické prostředky a péči, a proto jejich dostupnost může být tímto návrhem zásadně ohrožena. Tímto se naruší rovnováha a možnost poskytnout kvalitní vzdělání všem žákům bez rozdílu.

Snížení objemu finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky, jako jsou školní psychologové, sociální pedagogové, školníci, uklízečky, kuchařky, administrativní pracovníci a další, bude mít výrazný vliv na celkové fungování školy. Tito pracovníci jsou klíčoví pro podporu a péči o duševní pohodu dětí a pro udržení školního prostředí v optimálním stavu. Vytváření bezpečné a podporující atmosféry pro naše děti vyžaduje dostatečný počet odborníků, kteří mohou patřičně reagovat na individuální potřeby žáků a poskytnout jim potřebnou pomoc. Pro školy tedy bude velmi obtížné udržet obsazení těchto pozic a budou se při takových platových podmínkách stále více uchylovat k “dotování” těchto pracovních míst z finančních prostředků určených pro pedagogické pracovníky. Reálná mzda pedagogů bude tedy opět klesat a její nesoulad s průměrnou mzdou vysokoškolsky vzdělaných lidí mimo oblast školství může způsobit, že učitelé budou hromadně opouštět své pozice.

Všechny výše zmiňované změny mají jedno společné – nerespektování potřeb dětí a do budoucna snížení kvality jejich vzdělávání. Avizované úpravy budou mít nepříznivý dopad na různorodou skupinu žáků, od těch se speciálními vzdělávacími potřebami až po ty, kteří vyžadují individuální vzdělávací přístup. Všechny navrhované kroky ohrozí kvalitu výuky a vytvoří prostředí, ve kterém naše děti nemohou optimálně růst a budovat svůj potenciál.

Vážení rodiče, jménem všech stávkujících Vám děkuji za pochopení a podporu v této záležitosti. Věřím, že jedině společným úsilím můžeme předejít vážnému narušení našeho vzdělávacího systému a zajistit, aby naše děti měly možnost získat kvalitní a plnohodnotné vzdělání.

Mgr. Eva Rendlová

ředitelka ZŠ a MŠ Dolákova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *